آموزش علوم راهنمایی

مطالب علمی-آموزشی

فعالیت گروهی در کلاس علوم تجربی

کار وبحث گروهی درکلاس                                                     

برای مشارکت دانش آموز در فرآیند تدریس و ارزشیابی و ایجاد روحیه همفکری و همیا ری وایجاد رقابت سالم می توان کلاس درس را به گروههای 3یا 4 نفره تقسیم  کرد به طوری در هر گروه دانش آموزان بادرجات مختلف (خوب ، ضعیف ،متوسط وجود داشته باشند) در کار گروهی تقسیم کار باعث ایجاد انگیزه وپویایی کار می شود وتوانایی دانش آموزرا برای یادگیری عمیق تر وماندگارترمی کند در کار گروهی یکی از مشکلات اصلی شکل آرایش صندلی ها ونیمکت های کلاس است تغییر آرایش کلاس یا تشکیل کلاس در آزمایشگاه با محیط های باز دیگر فرصت های مناسب وجذاب را برای یادگیری فراهم می کند در کلاس علوم دانش آموزان هر گروه با نظارت وراهنمایی سرگروه فعالیت های داخل یا خارج کلاس را بر عهده می گیرند (انجام آزمایش – ساخت وسیله)هدف اصلی در هر گروه انجام دادن آزمایش وفعالیت به صورت گروهی است نه به صورت انفرادی در گروه البته باید توجه داشت دانش آموزان بعضی فعالیت ها را در منزل انجام داده ونتیجه آن را در دفترعلوم نوشته و به کلاس ارائه دهند معلم میتواند با تهیه ی فهرست مانند نمونه دانش اموزان راهنگام انجام دادن آزمایش زیر نظر داشته باشد وگرو ها را به دقت مشاهده کرده وارزشیابی کند    

شماره گروه

اسامی گروه

درک صحیح از آزمایش

انجام دادن صحیح آزمایش

نتیجه گیری صحیح ار آزمایش

رعایت نظم گروهی

یادداشت معلم

1

گلاویژ-هیرو-سوما

    ++

  +

  +

  +

عالی . همکای خوبی دارند

2

هاوری-سمکو-     دیار 

 

 

    ++

 

   -

 

 +

 

  +

 

خوب

کوتاهی در آنجام آزمایش

   پوشه کار:هر دانش آموز می تواند در کلاس برای انجام فعالیت های بیرون از کلاس (اطلاعات جمع آوری کنید، بحث کنید ،تحقیق کنید و... )پوشه ای درنظربگیرد سپس با اطلاعاتی که می تواند به دست آورد (از طریق دیدن فیلم ،مطالعه ، تجربه ی عملی، تحقیق وپرسش از دیگران)مطالب را جمع بندی کرده وبا فهرست بندی در پوشه ی کاردر موقع لازم در اختیار گروه قرار دهد دانش آموزان هر گروه در پایان کلاس می توانند با مشورت اطلاعات خود را به بحث وگفتگو گذاشته سپس با نظر معلم گزارش فعالیت خود را به کلاس ارائه دهند ونتیجه گیری کلی داشته باشند .

پرسش وپاسخ:یکی ازروشهایی که به کارگیری آن درکلاس درس دانش آموزان را به سمت یادگیری فعال سوق میدهد روش پرسش وپاسخ است در یک کلاس فعال وخوب علوم هم دانش آموزان وهم معلم  سوال کننده و پاسخ دهنده هستند اما نکته ی اسا سی چگونه پرسیدن وچگونه پاسخ دادن است .بهترین نوع پرسش ها ، پرسش های فعالیت طلب هستند یعنی پرسش هایی که دانش آموز را به انجام دادن فعالیتی برای پاسخگویی ودر نتیجه یادگیری فعال وا می دارند   معلم هنرمند معلمی ست که پرسشهای دانش آموزان را به یک سلسله فعالیت های یادگیری تبدیل کند تا دانش آموزان با انجام دادن این فعالیت ها به پاسخ خود برسند معلم میتواند برای یافتن بعضی پاسخ ها از افراد متخصص ومطلع دعوت کند تا دانش آموزان مستقیما به جواب های خود برسند یا این که کتاب ها ،مجله ها ومنابع دیگری را به دانش اموزان معرفی کند گاهی هم میتوان پرسش دانش آموز را به سمت یک فعالیت مناسب هدایت کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 1:35  توسط عطا احمدی گلزار  | 

طراحی استاندارد سوالات علوم تجربی

عنوان : طراحی  استاندارد سوالات علوم تجربی 

در سالهای اخیر تاکید فراوانی برای بکار گیری روشهای نوین آموزشی در جریان یاد گیری –یاد دهی شده است

ایجاد این  تحول در محیطهای آموزشی می طلبد تا همکاران  ارجمند روش ارزش یابی خویش را با آن روشها هماهنگ نمایند . ارزش یابی باید به گونه ای تغییر کند که بتواند به طور همزمان به اهداف دانشی و مهارتی و نگرشی توجه کند. بنابراین جهت طراحی سوالا ت  نظر عزیزان همکار را به موارد ذیل معطوف می داریم:

1-     تفکر بهتر وعمیق تر از راه درک اطلاعات ساده وپیچیده وبرقراری ارتباط بین این اطلاعات.

2-طبقه بندی مفاهیم آموخته شده تجزیه وتحلیل آموخته هاوکاربرد آنها در حل مسایل واقعی.

3- توجه به مفاهیم اساسی چون:بهداشت وصرفه جویی حفظ محیط زیست وبررسی همه جانبه یک موضوع

برا ی رسیدن به آن موارد رعایت نکات مطرح شده را ضروری می داریم:

1-از پرسشهای دانش محور وحافظه مدار فقط در حد مفاهیم اصلی کتاب و به طور محدود استفاده شود در طراحی سوالات در مفاهیم بیشتر از تعریفها تاکید شود .

2- از پرسشها ی مهارت محور مانند تفسیر جداول- نمودار-درک مفهوم از یک متن داده شده مقایسه ونیجه گیری در امتحان استفاده شود

3-از طرح سوالات ص-غ و نیز سوالات چند گزینه ای کمتر استفاده شود در صورت طرح سوال دلیل خواسته شود

4- تاحد ممکن سعی شود در بعضی از سوالات موضوع سوال در قالب یک داستان یا توصیف یک موقعیت مطرح شود .

5- از آوردن سوالاتی با عنوان آزمایش کنید –تحقیق کنید –اطلاعات جمع آوری کنید –مشاهده کنید –اندازه بگیرید –یک پله بالاتر و علوم وفن آوری در سوالات هماهنگ کتبی پرهیز شود ارزش یابی از آنها می تواند  در قسمت ارزشیابی مستمر و یا آزمونهای عملی صورت بگیرد .

6-طرح سوال از شکل کتاب و زیر نویس آنها با متن درس ارتباط مستقیم داشته باشد –از مفاهیم اصلی درس تلقی شود در چنین سوالاتی همچون نام گذاری و شناسایی شکل داده شده و مشخص کردن اعضای آن و نیز سوالاتی که پاسخ گویی به آنها مستلزم مقاسیه دو تصویر یا تفسیر تصویر یا مفهوم سازی از یک شکل باشد بسیار ارزشمند و مفیداست ترسیم دوباره شکلهای کتاب به عنوان پرسش امتحان هماهنگ پایانی توصیه نمی شود

7-طرح سوال از مفاهیم موجود در متن کتاب ونیز کادرهایی مانند--بحث کنید- فکرکنید تفسیر کنید ومحاسبه کنید در امتحانات داخلی وهماهنگ با رعابت ملاکهای کیفی یک سوال خوب بسیار مناسب و.ضروری است.

8- طرح سوالات از جدول ها –آمار و ارقام –تاریخ زندگی دانشمندان –علایم اقتصادی و دیگر اطلاعات مشابه در صورتی توصیه می گردد که از این اطلاعات به عنوان پیش نیاز استفاده شود و فراگیران پس از برسی و تفسیر این اطلاعات به پرسش پاسخ دهند .از پرسش مستقیم حافظه مدار از این قسمتها توصیه نمی شود.

9-در طراحی سوالات سعی شود از قالبهای متنوع در طرح سوال مانند :.نقشه های مفهومی –دادن یک متن وپرسیدن پرسش از این متن که به یکی دو سوال در متن جواب وجود داشته باشد پاسخ سوال دیگری مستقیما در متن نباشد و از مفهوم کلی درک شود .

10-طرح مسایل مناسب که با اعداد و موقعیتهای واقعی و تفسیر نتایج همراه باشند از سوالات تصویری نیز استفاده شود .توجه شود که در طراحی سوال و چینش آنها در سالهای متمادی بهتر است که سوال نو آوری داشته و از آوردن سوالات کلیشه ای و تکراری جلوگیری شود .

11-توصیه میشود برای سوالاتی که پاسخ گویی به آنها نیاز به محاسبات ریاضی دارد در نوبت دوم و شهریور ماه در مجموع 5/1 نمره بیشتر نباشد .

12-در طراحی کلید تصحیح امتحانات هماهنگ باید دقت شود که در مورد سوالات واگرا امکان پاسخهای گوناگون وجود دارد بنابراین طراح باید کلید را طوری طراحی کند که قابلییت انعطاف داشته باشد تا حق دانش آموزان ضایع نگردد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 0:10  توسط عطا احمدی گلزار  |